ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 2

หัวหน้าวรรณพร
นางวรรณพร อ่ำขำ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
อุดมศักดิ์
นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ
พัชรินทร์
นางพัชรินทร์ บุญราศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ
สุภชา
นางสาวสุภชา พรมบุญศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
กาญจนา
นางสาวกาญจนา พรมจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ชนากานต์
นางสาวชนากานต์ แกล้วทนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พัชราภา
นางสาวพัชราภา เอื่ยมเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ปราจิน
นางสาวปราจิน เพื่อนชอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
อรุนศรี
นางอรุณศรี รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

นางสาวพรรณิภา สุวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.