ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

พิกุลแก้ว
นางสาวพิกุลแก้ว แนมพลกรัง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
นภาวดี
นางสาวนภาวดี สงค์มณี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ถวิกา
นางสาวถวิกา ติดสนิท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
พี่ส้ม
นางสาวเกสรา ทองฉอ้อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ลำพึง
นางสาวลำพึง ลาลุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
พูนทรัพย์
นางพูนทรัพย์ คนึงเหตุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
พี่สมศรี
นางสมศรี เขตสูงเนิน
คนงาน
ประจำฝ่ายฯ

นายพิชิต ศรีสำอาง
พนักงานขับรถยนต์
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.