ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดิน

"สิทธิ์การใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้"

อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
  2. ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
  3. ศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
  5. ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย เกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนฯ

บุคคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ (2) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ (3) ควบคุมดูและวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1
รับผิดชอบปฏฺบัติดารจัดการที่ดินป่าไม้ในท้องที่ภาคกลาง และภาคเหนือโดยมีหน้าที่ (1) ดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร (2) จัดระเบียบการใช้ ที่ดิน ของราษฎร รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ (3) ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดิน อยู่อาศัย/ทำกิน/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ (4) ปฏฺบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบ้ติการที่ดินป่าไม้ 2
รับผิดชอบปฏฺบัติดารจัดการที่ดินป่าไม้ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยมีหน้าที่ (1) ดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร (2) จัดระเบียบการใช้ ที่ดิน ของราษฎร รวมถึงการศึกษาและพัฒนาเพื่อลดผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ (3) ประสานงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรและองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดิน อยู่อาศัย/ทำกิน/หรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้ (4) ปฏฺบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน

Comments are closed.