ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนป่าสงวน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

narumon-kasikum
นางสุภาพร แสงละออ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
somkait
นายสมเกียรติ เสนานุช
พนักงานธุรการ ส 2
ประจำฝ่ายฯ
%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางกมลทิพย์ เอี่ยมเหมือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประจำฝ่ายฯ
%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c
นางสาวทิพย์วรรณ์ กำแพงแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.