ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

บุคลากรฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมป่าไม้

ธนชาติ

นายธนชาติ ศรีเพ็ง
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
ชินกฤต

นายชินกฤต เจริญธรรม
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ประจำฝ่าย
พชร

นายพชร ขอบเขต
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
ประจำฝ่าย
นันทิกาญจน์

นางสาวนันทิกาญจน์ โฉมงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง