ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน์

ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

 

อำนาจหน้าที่

(1) สำรวจ พื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(2) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
(3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์
อยู่ก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติ
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัดยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1.) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ (2.) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ (3.) ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ ของส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ (4.) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมที่ดินป่าไม้ ที่ 1

รับผิดชอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ในท้องที่ภาคกลาง และภาคเหนือโดยมีหน้าที่ดังนี้ (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้ รวมทั้ง ประกาศกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ (2) ตรวจสอบควบคุมหลักฐานการรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ รังวัดระวังชี้ (3) ตรวจสอบแปลงที่ดินติดต่อ คาบเกี่ยว หรือยู่ในพื้นที่ป่าที่มีการอ้างสิทธิตามประมวลกฏหมายที่ดิน (4) ปฏฺบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแนวเขตป่าไม้และควบคุมที่ดินป่าไม้ ที่ 2

รับผิดชอบ แนวเขตที่ดินป่าไม้ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีหน้าที่ (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้ รวมทั้งประกาศกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ (2) ตรวจสอบควบคุมหลักฐานการรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ รังวัดระวังชี้ (3) ตรวจสอบแปลงที่ดินติดต่อ คาบเกี่ยว หรือยู่ในพื้นที่ป่าที่มีการอ้างสิทธิตามประมวลกฏหมายที่ดิน (4) ปฏฺบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน

Comments are closed.