ผู้บริหาร

abuot

นายธีรยุทธ สมตน

ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

populate

นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน์

ผู้อำนวยการ
ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้

survey

นายวิษณุ ดำรงสัจจ์ศิริ

ผู้อำนวยการ
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

populate

นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา

ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้

หัวหน้าวีรวัฒน์

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง

ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการป่าสงวนแห่งชาติ

 

abuot

นายกรต์ มนัสศรีสุขใส

ผู้อำนวยการ
ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

abuot

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการ
ส่วนอำนวยการ

 

Comments are closed.