ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


นายสุเทพ  พุทชา
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1)จัดทำแผนงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(2)ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้

(3)ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

(4)ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ของสำนัก

ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน

2.จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก

3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายป้องกันรักษาป่า  รับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า

2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้

3.ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

4.ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

5.ให้บริการด้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายควบคุมไฟป่า  รับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า

3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสายตรวจ

สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้      มีหน้าที่รับผิดชอบในการ      ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยฯ ทำการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่คงสภาพป่าที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลาย  ตรวจสอบสถานที่รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยประสานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแห่งท้องที่ และหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ไม่เกินเดือนละครั้ง ลาดตระเวนและตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการด้านการข่าว  การร้องเรียน  ประสานแผนการใช้อากาศยานกับภาคพื้นดินเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ให้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา  สนับสนุนทางยุทธการกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยให้มีการจัดตั้งสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้  จำนวน 3 สาย  ดังนี้
  สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ สายที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปาง  โดยใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ผ – 9424  ลำปาง และ ผ – 5038 ลำปาง ในการปฏิบัติราชการ
สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ สายที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแพร่  โดยใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน  บฉ – 2951  แพร่  ในการปฏิบัติราชการ
สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ สายที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บ – 3590 อุตรดิตถ์ และ บง – 8445 น่าน ในการปฏิบัติราชการ