ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายทรงศักดิ์   กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)


หน้าที่รับผิดชอบ

  • ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กำหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน รวมถึงเสนอแนะนโยบายด้านการจัดการป่าชุมชน
  • วางแผน ประสานการจัดทำโครงการ แผนการจัดการและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการป่าไม้และป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชนที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย