ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)


นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักจัดกาทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
นายสมศักดิ์ โคตะมะ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายสมทรง บุตรพรม
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
นายนคร นวลจันทร์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายเอช อาสุ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง
นายสัญญา แก้วธรรมานุกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์