วันที่ 1 ก.ค.2563 เวลา 09.30 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดฯ ครั้งที่ 6/2563 โดยได้ถ่ายทอดข้อนโยบายและข้อสั่งการจากที่ประชุมผู้บริห […]

ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ     นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง After Action Review(AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผอ.สจก. ผ […]

ถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำปางนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ครั้งที่ 1/256 […]

คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า