ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เลขที่ 2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)-330-381 โทรสาร : (043)-239 158 , (043)-239 148