รายชื่อสมาชิกออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 750 
คน
โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบสำรวจเว็บไซต์

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เลขที่ 2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)-330-381 โทรสาร : (043)-330 728