หนังสือเวียน พ.ศ. 2562

ทส 1620.1/ว6970 วันที่ 9 กันยายน 2562 แจ้งแนวทางการตรวจสอบการสือหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อบังคับคดีต้องชำระค่าธรรมเนียม

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้

นร.1410-ว.6 เรื่องขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมลุ้มน้ำชี ครั้งที่ 2/2562

ให้ข้าราชการมารายงานตัว

มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วิธีปฏิบัติกรณีรับเช็ค

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง 42 อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้บัญชีรายชื่อตำแหน่งว่าง สังกัดกรมป่าไม้

การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ทส 1620.1/5642 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559  ทส 1620.1/5640  วันที่ 18 กรกฎาคม  2562

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ) ทส 1601.1/ว4086 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทส 1620.1/ว5464  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ขอจัดส่งข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ทส 1620.1/ว5431 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

การประชาสัมพันธ์ โครงการคนดีศรีสหกรณ์

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

การขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม) ทส1620.1/ว3754 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้  ทส 1620.1/ว3539 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

ทส 1620.1/ว3408 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของศูนย์ป่าไม้

ทส 1622.1-1408 วันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบ พ.ศ. 2561

รอ 0009.3ว1965 วันที่ 23 มีนาคม 2562 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาร์มน้ำมันระดับจังหวัด

ทส 1606.24-4995 วันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2562

ทส 1615.104-939 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง สรุปผลกรดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องวงเงินงบประมณรายจ่ายประจำปี

ขอจัดส่งข้อมูลไฟฟ้าค้างชำระ  ทส 1620.1/ว2423 วันที่ 20 มีนาคม 2562

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2560 ของกรมป่าไม้ ที่ ทส 1620.1/ว2275 วันที่ 12 มีนาคม 2562

Announcment of APFNet Workshop on Forest Rehabilitation and Management.

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนถมัติ/อนุญาติ

งบประมาณที่ถูกพับไป ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนที่ ทส 1601.3/ว1417 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานผลการเอกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ทส 1620.1/ว934 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้ง ๕ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ ทส 1620.1/ว652 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ ทส 1620.1/ว651 ลงวันที่ 23 มกราคม 2652

 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานการจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชนและบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 (ด่วนที่สุด)

 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

 เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

 เรื่อง ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2561

 เรื่อง สรุปรายงานกระประชุมเพี่อหารือเกี่ยวกับโครงการและขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (Project and progress Reviews) (ส่วนกลาง) ที่ ทส 1606.32/23717 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561


 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ ทส 1606.32/ว4427 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561


 เรื่อง การมอบแนวทางการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ปลัดกระทรวงฯ (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ที่ ทส 1620.1/ว8621 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561


 เรื่อง รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมา (TOR)ไปปฏิบัติราชการ


 คู่มือสำหรับผู้เดินทางไปราชการชั่วคราว


 เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง (ด่วนที่สุด)


 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี


 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด)


 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในเรื่องการส่งสัญญาการยืมเงินเพื่อขอเบิกเงินจากกรมป่าไม้  (ด่วนที่สุด)


 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่11) พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด)