HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
HEADLINES
ข่าวประกาศ
  1. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงานรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  4. เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์ จำนวน 16 รายการ ของศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 *แก้ไข 30/04/2565 ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  7. การเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่เพื่อให้คณะทำงานสรรหา พิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  8. การเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่เพื่อให้คณะทำงานสรรหา พิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
0%

ข่าวกิจกรรม สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

คลังความรู้ (E-Book)

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชุมชน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้

ประชาสัมพันธ์แจกกล้าไม้

ขั้นตอนการขออนุญาต