นายมิตรชัย อานันทนสกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
นางกฤษณา จตุรสุขสกุล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
นายสุมน นำพูลสุขสันติ์

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
นายสราวุธ สุโพธิ์

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

นายสุวิชา สีชาเหง้า

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น
นายสกษฏ์ แสงอรัญ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด
นายวีรวัฒน์ ประสมสุข
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
นายวราวุธ กล้าหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์