โครงสร้างผู้บริหาร


นายมิตรชัย อานันทนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
นางกฤษณา จตุรสุขสกุล

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายสุมน นำพูลสุขสันติ์

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
นายสราวุธ สุโพธิ์

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

นายสุวิชา สีชาเหง้า

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น
นายสกษฏ์ แสงอรัญ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด
นายวีรวัฒน์ ประสมสุข

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
นายวราวุธ กล้าหาญ

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์