นายมิตรชัย อานันทนสกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
นางกฤษณา จตุรสุขสกุล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายสราวุธ สุโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายวีรวัฒน์ ประสมสุข
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นายครรชิต โล่ห์คำ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
นายสุวิชา สีชาเหง้า
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น
นายสุมน นำพูลสุขสันติ์
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
นายวราวุธ กล้าหาญ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์
นายฐิติกร เงาะปก
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

นางสาวรุ่งนภา แก้วม่วง
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้