ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๒๒ – ๑ – ๑๘ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน จากการตรวจสอบ เป็นพื้นที่ทำประโยชน์แปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่ และป่าคำขวาง เป็นพื้นที่อยู่ในระหว่างการรับรองสิทธิ (คทช.) เนื้อที่จำนวน ๑ – ๑ – ๘๑ ไร่

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๑ – ๓ – ๓๔ ไร่ ไม้กระบาก จำนวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๗๑ ลบ.ม. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ท้องที่บ้านเป้า หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (งบเงินกู้) ในการติดตั้งป้ายโครงการฯ หมู่บ้านเป้าหมายท้องที่ตำบลเหล่า

» Read more
1 2 3 19