โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องมือรับสัญญาณ ดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และซอฟแวร์ในระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ด้านสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ศาลาบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานเสนอโครงการจัดตั้งป่าชุมชนประจำปี 2562 เพื่อให้นายอำเภอให้ความเห็นชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาให้ความเห็น

» Read more