ร่วมประชุมการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

» Read more

นายวีรวัฒน์ ประสมสุข ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) โดยได้ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า ระเบียบในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในหน่วยงาน การร่วมมือกันพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ให้แก่ป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง)

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพโครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) ร่วมตรวจยึด ไม้พะยูง จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 1.907 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และรับมอบเครื่องอ่านบัตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์

» Read more