หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วยฯ และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามจากการเกิดไฟป่า

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดประจำเดือน ตุลาคม 2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2561

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษา การครอบครอง ต้นไม้ และวิธีการ ขั้นตอนการขออนุญาตไม้หวงห้ามภายในเขตโรงเรียน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขตรับผิดชอบสำนึกงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเขต 5

» Read more

1 2 3 10