โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ด้านสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ ศาลาบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ด้านสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ศาลาบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม,หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม, หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 12 ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม​ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) เป็นประธาน

» Read more

ติดตามผลการปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ชุมชน กิจกรรม สศส. และกิจกรรมป้องกันรักษาป่า

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 4)

» Read more

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อร่วมออกแบบโครงสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ ห้องประชุมสวนอาหารแผ่นดินทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

1 2 3 4 5 27