แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัยและอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปลูกฟื้นฟูป่าเพื่อบูรณาการการทำงานให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรอบป่าชุมชนโคกผักกูด บ้านหนองทิดสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

วิทยากรบรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านนาโพธิ์ ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

» Read more

ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้และเสนอหนังสือขอความเห็นชอบตามโครงการป่าชุมชน (ปชช.3)

» Read more

ออกร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ พร้อมชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้และกฎหมายป่าไม้เบื้องต้นที่ควรทราบแก่ประชาชน

» Read more

ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

1 24 25 26