ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอบรบือ อำเภอนาดูน และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาวัดบ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

» Read more

แจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม

» Read more

เตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมสาธิตขั้นตอนการปลูกฟื้นฟูป่า

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอวาปีปทุม และอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม

» Read more

1 24 25 26 27