ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และติดตามการดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Vdo Conference กรมป่าไม้

» Read more

ส่วนจัดการป่าชุมชน/ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และถวายความรู้ด้านป่าไม้แด่พระนวกะ(พระบวชใหม่)ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายสถาบันศาสนาแบบบูรณาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200รูป/คน ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ยางนา พะยูง สมอไทย พะยอม มะขวิด รวมจำนวน 200 ต้น

» Read more

ร่วมการประชุมแผนการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4 และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้

» Read more

ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างเคริอข่ายค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสื่งแวดล้อมกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน หัวข้อ ล้อมรั้วรักษ์ป่า เพื่อชีวาของชุมชน การปลูกต้นไม้ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าพร้าว ตำบลหนองมะเขือ

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

» Read more

สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี

» Read more
1 2 3 4 5 10