ประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด แก่หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( วันปิยมหาราช ร. ๕)

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และติดตามการดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Vdo Conference กรมป่าไม้

» Read more

ปฏิบัติงาน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน โดยทำการชี้แจงผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน/อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนฯ และตรวจสอบแปลงที่ดินที่อยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ท้องที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more

1 2 3 9