ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และติดตามการดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่สำคัญของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Vdo Conference กรมป่าไม้

» Read more

ปฏิบัติงาน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน โดยทำการชี้แจงผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน/อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนฯ และตรวจสอบแปลงที่ดินที่อยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ท้องที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more

ร่วมการประชุมแผนการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4 และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้

» Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องมือรับสัญญาณ ดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และซอฟแวร์ในระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้

» Read more

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เจ้าพนังานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาส่วนแยกอุบลรัตน์ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันหาแนวทางการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างร้านอาหาร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้ ท้องที่บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรณีผู้ประกอบการร้านอาหารนำเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 มาแสดงสิทธิ์การครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน

» Read more

1 2 3 8