ประชุมสรุป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคฯ

» Read more

คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม และประเมินผลแปลงปลูกสวนป่า

» Read more

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณบึงพลาญชัย อ.เมือง จ.รัอยเอ็ด

» Read more

ตรวจเยี่ยม/ติดตามผลงานแปลงปลูกสวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ และให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร

» Read more

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ประจำปี 2562 พร้อมสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขในปี 2563 และร่วมงานอวยพรปีใหม่กับชุมชน ณ โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ออกตรวจตราลาดตระเวนโดยรอบสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมาตรการการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูง ทั้งในและนอกรั้วกำแพง

» Read more

1 2 3 23