ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอบรบือ อำเภอนาดูน และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more
1 349 350 351