ประชุมหารือเพื่อชี้แนวเขตหมู่บ้านตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดรัง,ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคู-นาดูนและป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูด-โป่งแดง เขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ประชาสัมพันธ์ รับเกษตรกร และตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

» Read more

บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเพาะพันธุ์ไม้ การใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูก ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ(อาคารนิคมฯ) บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2 ตำบหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ (กบร.จังหวัด) ครั้งที่1/2563

» Read more

ประชุมชี้แจงและตรวจสอบพื้นที่ราษฎรทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้,การป้องกันไฟป่า เทคนิคการใช้เครื่องมือ และปฐมพยาบาล ,เทคนิคการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และสาธิตการดับไฟป่า ตลอดจนการจัดทำแนวกันไฟในป่า ตามโครงการฝึกอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

» Read more

1 2 3 162