ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

นายสุวิชา สีชาเหง้า
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

กิจกรรมศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. และกำนันตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด ไม้แดง จำนวน 7 ท่อน เหตุเกิด ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ทิศตะวันออก บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น โดยมีอำเภอโคกโพธิ์ชัย เป็นประธาน ได้ชี้แจง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธาน ได้ชี้แจง คทช.อำเภอ , พ.ร.บ.ป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 , พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ออกชี้แจงการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่กิจกรรมเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ณ ป่าชุมชนบ้านโนนทัน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบรูณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น