พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

1) ป้องกันรักษาป่า 
2) จัดการที่ดินป่าไม้ 
3) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตรและอื่นๆ
5) บริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
6) วิจัยและพัฒนาการป่าไม้รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง