พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ

ลำดับที่กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติรวมพื้นที่ในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ (ไร่)
จังหวัดขอนแก่น
1กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน
– ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน 120,447
– ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง 33,783
– ป่าสงวนแห่งชาติป่าหัวฝาย2,705
– ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองอ่าง4,955
– ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองนกเขียน5,651