ที่ตั้งสำนักงาน


ที่ตั้งสำนักงาน

 เลขที่ 2  ถนนหน้าศูนย์ราชการ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4333 0381 ต่อ 101-110

โทรสาร 0 4333 0728