การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก กลุ่ม

แบบการรายงานผลตัวชี้วัด สจป.7 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

 

แบบการรายงานผลตัวชี้วัด สจป.7 (รอบ 12 เดือน)