Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7(ขอนแก่น)

ใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่า

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ. 2561