เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

เรื่อง การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัด เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  7 (ขอนแก่น) 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ที่พักสงฆ์ป่าทรายแก้ว บ้านท่อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม →

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม →

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ตรวจสอบไม้ของกลางเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร

อ่านเพิ่มเติม →

ส่วนจัดการป่าไม้ ประสานท้องถิ่นร่วมชี้แจงราษฎร ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ป่าหนองคูและป่านาดูน

อ่านเพิ่มเติม →

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม เร่งรัดการจัดทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม →

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาถ่ายทอดแนวเขตและรับรองเขตที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา

อ่านเพิ่มเติม →