เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

แบบสำรวจเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย เชื่อถือได้ น่าสนใจ
 
ประวัติ นายชัยวัฒน์ จิตกล้า
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2012 เวลา 07:%M

 

         ตำแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

         Position : Senior  Forest Officer

         หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         Office : Department of  Marine and Coastal Resources

         วัน เดือน ปี เกิด : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2507

         Date of Birth : 20 December 1964

         วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ทบ.(วนศาสตร์) สาขาวิศวกรรมป่าไม้, ป.โท การจัดการป่าไม้

         Education : Bh.Forest,  Ms.Forest   Management

         วันที่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ : 8 พฤษภาคม 2532

         Issue Date : 8 May 1989

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานวิจัย, สารสนเทศภูมิศาสตร์

        Job Description : Research, GIS

 
กรมป่าไม้ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5754, 5621, โทรสาร 0 2579 7584