Wee


อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562

ช่วงวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สไลด์บรรยาย สไลด์บรรยายเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”


การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ ปี 2561-2564

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ (พ.ศ.2561-2564)


วิธีสร้างตาราง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตารางคือการคัดลอกตารางจากโปรแกรม MS Excel และนำมาวางในเนื้อหา แต่หากจำนวนแถวหรือคอลัมน์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่นการจัดเรียง (sorting) และการค้นหา (filtering) สามารถใช้ปลั๊กอิน TablePress แทนการคัดลอกตาราง


วิธีซ่อนบางหมวดหมู่ไม่ให้ถูกแสดงในหน้าแรก

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เนื้อหาในบางหมวดหมู่ถูกแสดงในหน้าแรก สามารถใช้ปลั๊กอิน Ultimate Category Excluder เพื่อซ่อนเนื้อหาดังกล่าวได้ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Ultimate Category Excluder เบื้องต้น


วิธีจัดรูปแบบบทความที่ถูกแชร์หรือแสดงบนผลการค้นหาให้สวยงาม

ปลั๊กอิน Yoast SEO ใช้ปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้ search engine เช่น Google, Yahoo, Bing สามารถนำข้อมูลไปแสดงผลได้ถูกต้องครบถ้วน และช่วยปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเนื้อหาเมื่อถูกแชร์บน Facebook วีดีโอด้านล่างเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Yoast SEO เบื้องต้น  


วิธีเพิ่มปุ่มสำหรับแชร์บทความไปยังสื่อสังคมออนไลน์

สามารถสร้างปุ่ม share ท้ายบทความเพื่อให้ผู้อ่านสามารถส่งต่อบทความของเราไปยัง Facebook, LINE, Twitter หรือ social media อื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว วีดีโอด้านจะล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Share Button เบื้องต้น


วิธีนำ Facebook Page มาแสดงในเว็บไซต์

หากหน่วยงานมี Facebook Page สามารถใช้ปลั๊กอิน Facebook เพื่อนำ Facebook Page ดังกล่าวมาแสดงในหน้าเว็บได้ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Facebook เบื้องต้น


ใช้ปลั๊กอิน Popups แสดงเนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ

สามารถใช้ปลั๊กอิน Popups เพื่อแสดงเนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษได้ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Popups เบื้องต้น


จัดรูปแบบเนื้อหาโดยใช้ปลั๊กอิน Elementor

ปลั๊กอิน Elementor ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดวางเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นคอลัมน์ เช่น หน้าโครงสร้างบุคลากร พร้อมทั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น ปุ่ม แผนที่ ไอคอน แท็ป ฯลฯ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Elementor เบื้องต้น