เกี่ยวกับหน่วยงาน


วิสัยทัศน์

เป็นหลักด้านข้อมูลและเทคโนโลยี

 

อำนาจหน้าที่

 1. วางแผนจัดระบบการสำรวจและประสานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากร ป่าไม้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 2. ควบคุม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
 4. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์สารสนเทศ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไปของศูนย์สารสนเทศ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของศูนย์สารสนเทศ
  • ประสานการดำเนินงานด้านแผยงานและงบประมาณของศูนย์สารสนเทศ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุของศูนย์สารสนเทศ
 2. ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิเคราะห์ และวางแผนจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้
  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงานในกรมป่าไม้
  • บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสานงาน/ดำเนินงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น หรืองานที่ได้รับมอบหมายเดิม
 3. ฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้
  • บริหารจัดการ และบำรุงรักษาเครือข่ายกรมป่าไม้ ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เนตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ การใช้งานห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรมป่าไม้ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 4. ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ให้กับหน่วยงานต่างๆ
  • เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่องโยงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • เป็นศูนย์ข้อมูลกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 5. ฝ่ายข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  • รวบรวม วิเคราะห์ และออกแบบการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ให้เป็นมาตรฐาน และมีความครอบคลุมตามภารกิจของกรมป่าไม้
  • บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมป่าไม้ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกรมป่าไม้
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่และผู้สนใจให้สามารถจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศได้
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น หรืองานที่ได้รับมอบหมาย