ประชุมเรื่อง การจัดทำตารางข้อสงวนภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการจัดทำตารางข้อสงวนภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เพิ่มเติม…)


วิทยากรบรรยายกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน จ.เชียงราย

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน ตามหนังสือเชิญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคง การ์เด้นวิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม…)


วิทยากรบรรยายกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน ตามหนังสือเชิญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผอ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน ตามหนังสือเชิญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อพลิงพลังงานทดแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


วิทยากรบรรยายการประกอบธุรกิจไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้รับเชิญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลืกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรองอธิบดีกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน (เพิ่มเติม…)


ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 The 3rd Joint Expert Meeting Between Thailand and EU (JEM 3)  (เพิ่มเติม…)


บรรยายชี้แจงแก่คณะบุคลากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานสารสนเทศ กรมป่าไม้ นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรไม้) ร่วมเป็นคณะผู้แทนกรมป่าไม้ในการบรรยายและชี้แจงแก่คณะบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฎาน (เพิ่มเติม…)