ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 The 3rd Joint Expert Meeting Between Thailand and EU (JEM 3)  (เพิ่มเติม…)


บรรยายชี้แจงแก่คณะบุคลากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานสารสนเทศ กรมป่าไม้ นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรไม้) ร่วมเป็นคณะผู้แทนกรมป่าไม้ในการบรรยายและชี้แจงแก่คณะบุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฎาน (เพิ่มเติม…)


บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตไม้กฤษณา จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) นายรังษี ผ่องสว่าง (หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายให้ความความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณา เกี่ยวข้องข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการทำไม้กฤษณา ตั้งแต่การปลูก ขออนุญาต ตัด เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม…)


ประชุมเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) และข้าราชการ พนังานเจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาต ได้ร่วประชุมชี้แจงและรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ (เพิ่มเติม…)


บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน” จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจพลังงานงานชีวมวลชุมชน” โดยบรรยายเกี่ยวกับใบอนุญาตป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชีวมวล ณ โรงแรมกรีน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับไม้มิใช่ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักกฎหมาย สำนักการส่งเสริมการปลูกป่า(ภาคเอกชน) สำนักรับรองไม้ และส่วนอนุญาตไม้และของป่า ตามคำเชิญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะทำงานยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะทำงานยกร่างประมวลกฎหมายป่าไม้ ครั้ง ที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 16/1 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอล์ฟแวร์ปาร์ค ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (เพิ่มเติม…)


ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561   นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก (เพิ่มเติม…)


เชิญร่วมงาน KM ของสำนักการอนุญาต

สำนักการอนุญาตได้จัดกิจกรรม KM เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และการบริการให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้และผู้รับบริการ โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2561 ณ โถงชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  (เพิ่มเติม…)