วิทยากรบรรยายการประกอบธุรกิจไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้รับเชิญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิสาหกิจชุมชนในธุรกิจพลังงานชีวมวล” ในหัวข้อการประกอบธุรกิจไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ณ โรงแรมลพบุรีอินทร์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี