แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 มีนาคม 2561


วิทยากรบรรยายการประกอบธุรกิจไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้รับเชิญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลืกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรองอธิบดีกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธาน (เพิ่มเติม…)


ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 The 3rd Joint Expert Meeting Between Thailand and EU (JEM 3)  (เพิ่มเติม…)