ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  1. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 839/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตพิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งและการอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
  2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3604/2555 เรื่องการมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งอนุญาตและออกใบคู่มือคนงานของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
  3. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1685/2558 เรื่องการลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา
  4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
  5. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 75/2560 เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
  6. นโยบายกรมป่าไม้ เรื่องการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบุญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
  7. ขอข้อมูลการอนุญาตและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562