บุคลากร


ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

นายสรายุทธ เภสัชชะ

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นายบันลือ บินลอย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายรังษี  ผ่องสว่าง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นายอภิชาติ  เลิศค้าสุข

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง

ว่าที่ ร.ต.ภูมิรัตน์ นาคอุดม

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

นายศุภฤกษ์ รัชฎาวงษ์

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

นางสาวรัตนา  สอาดนัก

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ประจำฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้อีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวรัตนา  สอาดนัก

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายบันลือ  บินลอย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ทำหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปาณิศา ณัฏฐภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธนกาญจน์  ศรีสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวกัญญาณัฐ แซ่จึง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

 

นางสมคิด สอนศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

นางสาวฐานิดา สนิมค้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราพร สุขสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป