บุคลากร


ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

ขร9. พี่ชาติ

นายอภิชาติ  เลิศค้าสุข

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

                                             หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

ขร6. พี่ก้อง
พนง10 พี่เฉิน

นายบันลือ บินลอย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นายสุวิทย์ ชูเพชร

นักวิชาการป่าไม้

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ขร2. พี่หน่อย

นายรังษี  ผ่องสว่าง

                                                         เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขร10 พี่เตย
ขร7. พี่นะโม

นางสาววรรณพร พยอม

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวจริยา วิริยะกาล

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง

ขร3. พี่เอ๊ะ

ว่าที่ ร.ต.ภูมิรัตน์ นาคอุดม

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ขร5. พี่รถเมล์

นางสาวนิโลบล มีศรี

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

                                                          นายศุภฤกษ์   รัชฎาวงษ์ 

                                                          เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส                                                                                                         หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

ขร4. พี่ตุ๋ย

นางสาวรัตนา  สอาดนัก

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ประจำฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้อีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ขร4. พี่ตุ๋ย

นางสาวรัตนา  สอาดนัก

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ขร6. พี่ก้อง

          นายบันลือ  บินลอย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

       ทำหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

           อีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขร8. พี่ไหม

นางสาวปาณิศา ณัฏฐภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พนง2 พี่เปิ้ล
พนง3 พี่แจ้ว

นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสมคิด สอนศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

พนง5 พี่อู๋
พนง4 พี่ภา

นายไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นางสาวภัทราภา ปลอดโคกสูง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

พนง1 พี่อูม
พนง6 พี่เอ๋

นางสาวฐานิดา สนิมค้ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนง9 พี่หลอด

นางสาววราพร สุขสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป