บุคลากร


ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ

ขร9. พี่ชาติ
นายอภิชาติ  เลิศค้าสุข
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
                               หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคเหนือ
S__9535508
พนง10 พี่เฉิน
นางสาวณัฐศิริ ดนตรี
นักวิชาการป่าไม้
นายสุวิทย์ ชูเพชร
นักวิชาการป่าไม้

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

S__9535505
นายรังษี  ผ่องสว่าง
                                    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขร10 พี่เตย
ขร7. พี่นะโม
 นางสาววรรณพร พยอม
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นางสาวจริยา วิริยะกาล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง

ขร3. พี่เอ๊ะ
ว่าที่ ร.ต.ภูมิรัตน์ นาคอุดม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคกลาง
ขร5. พี่รถเมล์
นางสาวนิโลบล มีศรี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้

                                      นายศุภฤกษ์   รัชฎาวงษ์
                                       เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
                               หัวหน้าฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้    
ขร4. พี่ตุ๋ย
นางสาวรัตนา  สอาดนัก
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ประจำฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ภาคใต้อีกหน้าที่หนึ่ง

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ขร4. พี่ตุ๋ย
นางสาวรัตนา  สอาดนัก
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขร8. พี่ไหม
นางสาวปาณิศา ณัฏฐภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พนง2 พี่เปิ้ล
พนง3 พี่แจ้ว
นางสาวสุพรรยา ไตรรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสมคิด สอนศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
พนง5 พี่อู๋
พนง4 พี่ภา
นายเอนกพงศ์
โรจนวรพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวภัทราภา
ปลอดโคกสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
พนง1 พี่อูม
พนง6 พี่เอ๋
นางสาวฐานิดา สนิมค้ำ
นักจัดการงานทั่วไป
  นางสาวทิพวรรณ วงษ์กลัด
     นักจัดการงานทั่วไป
พนง9 พี่หลอด
4BD242B5-6C27-4941-9644-6DCB05A76926
  นางสาววราพร สุขสังข์
   นักจัดการงานทั่วไป
     นางสาวอัยลดา
       บุตรศรีภูเภา
   เจ้าหน้าที่ธรุการ (ม.3)