English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
ข่าวสารกรมป่าไม้
ข่าวสารกรมป่าไม้
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลต่างประเทศ กรมความร่วมมือ
      ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 3
ขอเชิญส่งบุคเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
     การป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10   

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561 
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดวันที่ 1 ครั้งที่ 1
     
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ขอเชิญร่วมประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2561  
ขอเชิญผู้บริหารกรมป่าไม้ประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2561 
การเปิดรับทุน Chevening ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคคลากรภาครัฐ 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
     เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า   

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 16 ปี  
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2562    
กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ ภรรยานายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์     
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ
      การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล"
  
กิจกรรมโครงการป่าในเมือง "คุ้มบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 
โครงการป่าในเมือง "คุ้งบางกระเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2561  
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี พ.ศ.2561   
ขออนุมัติในหลักการ "โครงการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี   
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ
      ผู้มีผลงานดี เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี
   
ประชาสัมพันธ์งาน GSPA NIDA เสวนาวิชาการสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ 
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าในการอนุวัติหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
      ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน"
  
ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง "แม่สอดกอดขุนเขา" โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" 
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 
แก้ไขกำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน 
การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ.สำนักพระราชวัง
การจัดซื้อเสื้อที่ระลึกงานกาชาดประจำปี 2561    
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา การจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ขอข้อมูลกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่จะจัดภายในปี พ.ศ.2561 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" สวนรุกขชาติปรุใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
      ข่าวสารลับ (เพิ่มเติม)
   
กิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561
การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2561 
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ 
แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสุวัฒน์ ควรชม
     อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2561  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี 
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา 
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและรักษา
     ทันตกรรม  ณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
การสำรองจ่ายเงินค่าตรวจรักษาพยาบาล  
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 
โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน 

 


สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8516
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6897
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15413
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา68388
mod_vvisit_counterเดือนนี้170710
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา294884
mod_vvisit_counterทั้งหมด24402587

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]