English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1873

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1870

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1872

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อประชุมตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1869

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1868

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11" ณ จุดสตาร์ทที่ ก.ม.0 บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1867

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1866

News image

ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1865

News image

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1863

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมือวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2013

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วันป่าไม้โลก ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ เพื่อเรา เพื่อโลก” ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2012

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในท้องจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2011

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1927

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับทางวิชาการภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับรองรับปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้และปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1928

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหา ณ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดพะเยา ที่1/1 (บ่อค้าง) พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันฯ ที่ พย.2 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1926

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1925

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1924

News image

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แก่กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1923

News image

เจ้าหน้าสนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ รีสอร์ท ที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1922

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1921

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับศปป.4กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบไม้ท่อนและไม้แปรรูปในบริเวณพื้นที่ บริษัท อุดมพัฒนาสมุทรสาคร 1991 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1920

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1919

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (GCC Direct  Line)
      และการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบ One Page ผ่านระบบ
      Conference  

ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infogrophic   
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย     
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการักษาประจำรอบ 5 เดือน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว     
การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561  
นายกษม รัตนไชย ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม   
ขอเลื่อนการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการและชี้แจง/รับฟังความคิดเห็น
      ในการปฏิรูประบบบริหารงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-พื้นที่ของ
      กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ขอเชิญรับทุนการศึกษาทุนข้าราชการรุ่นที่ 14
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอใช้สถานที่ตรวจ) 
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และแถลงข่าว
      ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
      ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติฯ  

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุนรัฐบาลไทย จำนวน 2 เรื่อง 
เผยแพร่ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมเบีย
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
     ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
- ภาพข่าว: ยึดพื้นที่ลำธาร (สยามรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 14)
-
เผยโฉนดที่ดิน'เปรมชัย'มีสนามบิน1กม.ขุดสระขนานมีภูเขาฉากหลังแจ้งเอาผิดบริษัท (ไทยรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12,15)
-
แฉอีกครอบครัว'เปรมชัย' สร้างสนามกอล์ฟ เอี่ยวรุกป่าเขาสอยดาว (เดลินิวส์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
ลุยแจ้งเอาผิด 3พี่สาวเจ้าสัว รุกป่า-พิษเปรมชัยล่าสัตว์หาวุ่น (มติชน 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
ยึด 6 พันไร่ป่ารีสอร์ตหรู'เปรมชัย'แจ้งดำเนินคดี 3 พี่สาวเจ้าสัว (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,7)
-
จ่อฟันออกโฉนดรีสอร์ทภูเรือตำรวจสอบย้อนหลังทั้งกระบวนการ (โพสต์ทูเดย์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
-
'ศรีวราห์' ลุยดูอาณาจักร!เปรมชัย เตรียมเอาผิด รุกป่า 6,000 ไร่ (ไทยรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
ใกล้รังเย็น-ของเปรมชัยเจออีก4รีสอร์ต สอบชาโต้เดอเลย-ไร่ภูเรือ (มติชน 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,5,9)
-
งมห้วยทุ่งใหญ่พบซากขาเสือ เจอกระสุน2นัดฝังไก่ฟ้า ตร.นำเทียบปืนเปรมชัย (คมชัดลึก 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,4)
-
แจ้งจับเจ้าสัวเปรมชัย รุกป่าภูเรือ รวมพื้นที่กว่า 6 พันไร่ (เดลินิวส์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,8)
-
ฟันรีสอร์ตเปรมชัย-รุกป่าภูเรือ 6 พันไร่สอบเพิ่มข้อสงสัยฟอกเงิน (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ทส.เตรียมเสนอร่าง "พ.ร.บ.ป่าชุมชน" เข้า ครม. (ไทยรัฐ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
บุกจับตัดไม้ใหญ่ในป่าต้นน้ำสายบุรี (มติชน 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 5)
-
จุดพลุ ครม.สัญจร จันทบุรี-ตราด โอกาสการพัฒนา... เกาะช้าง (ประชาชาติธุรกิจ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 22)
-
ภาพข่าว: ไฟป่า (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ระทึก!โคราชไฟไหม้ป่า (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 11)
-
คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: มอดไม้ตัดตะเคียน 400 ปี (เดลินิวส์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 13)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: นราธิวาส-จับตัดป่าตะเคียน (ข่าวสด 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
- ค้นอาณาจักรเปรมชัย รุกที่ป่า 6 พันไร่ 'นพดล' โผล่รับ คุยเข้าทุ่งใหญ่ (ไทยรัฐ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,6,15)
-
แจ้งจับบริษัทซีพีเคฯ รุกป่าภูเรือ 6 พันไร่ 'นพดล'ดอดพบ ตร.ยอมรับโทรเคลียร์ให้ (เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,8)
-
รีสอร์ตเปรมชัย-6 พันไร่ จี้ฟันรุกภูเรือ ตร.แจ้งให้ ‘ป่าไม้’ ลุยสอบ (มติชน 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,7,9)
-
ฟันรีสอร์ตเจ้าสัวรุกป่า-สอบฟอกเงินศรีวราห์ลุยตรวจ' 6 พันไร่ (ข่าวสด 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ป่าไม้พบพิรุธโฉนดที่ถูกยึด แจ้งจับรุกป่าเปรมชัยอ่วม (คมชัดลึก 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,4,16)
-
จ่อยึดทั้งเขาที่ดิน'เปรมชัย' กรมป่าไม้จ้องเอาผิดรุกป่า (โพสต์ทูเดย์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
-
จ่อแจ้งจับ"เสี่ยเปรมชัย" รุกป่า 6,000 ไร่ เจออีก 'ชัยชนะรีสอร์ต’ (ผู้จัดการรายวัน 360o 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
'ที่ดิน'ฟันรีสอร์ตเจ้าสัวผิด 3 พันไร่ แจ้งอีก 2 ข้อหา สนช.เพิ่มโทษ (ไทยรัฐ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12,13)
-
'เปรมชัย'บุกรุกป่าภูเรือ ออกโฉนดโดยมิชอบ ล่าเสือดำทุ่งใหญ่นเรศวร (เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,13)
-
ชื่อ 'เปรมชัย' โผล่ รีสอร์ต 'ป่าภูเรือ' ลุยสอบ 'รังเย็น' ส่อรุก 3 ปม เพิกถอน (มติชน 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,5)
-
สั่งสอบรีสอร์ตหรูภูเรือ-โยงเปรมชัย 'รองอธิบดี' ยันพื้นที่ป่าถูกร้องปมเอกสารสิทธิ (ข่าวสด 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
เค้นสอบ 6 ชม.'นพดล'ดอดให้ปากคำ'ปทส.'รับสายตรงประสาน ผอ. (แนวหน้า 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
มชัดลึก: หยุดวงจรทำลายล้าง (คมชัดลึก 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 2)
-
คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สกัดมอดไม้รุกป่าแม่ตูบ (เดลินิวส์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 13)
-
ภาพข่าว: ตะเคียน 400 ปี (โพสต์ทูเดย์ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
- ขยายผล 'แม่แจ่มโมเดลพลัส' สู่ 'ไผ่และกาแฟครบวงจร' (เดลินิวส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 22)
-
รายงานพิเศษ: แม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนา (สยามรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,6)
-
UAV เหินฟ้าพิทักษ์ป่า (เดลินิวส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,23)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: สวนปาล์มรุกป่า (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 15)
-
ยึดสวนปาล์มนายทุนรุกป่า 417 ไร่ (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
ถอนแล้ว 3,000 ไร่ รีสอร์ต'เจ้าสัว' ครอบครองผิดกม.ชงเพิ่มโทษล่าสัตว์  (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,13,15)
-
'เปรมชัย'จ่อไขก๊อก พ้นประธานอิตาเลียนไทย แฉรุกป่าภูเรือออกฉโนด (เดลินิวส์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
สอบ 3 ปมรีสอร์ต'เปรมชัย' อ่างเก็บน้ำส่อรุก'ป่าภูเรือ'จ่อแจ้งข้อหาทารุณสัตว์  (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ศรีวราห์บุกภูเรือ-สอบรีสอร์ตเปรมชัยตร.แจ้งเพิ่มข้อหาที่10เอาผิดฐานทารุณสัตว์  (ข่าวสด 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
เพิกถอนที่ดินเสี่ย'เปรมชัย' ที่ดิน จ.เลยยันยกเลิกเอกสารสิทธิ (โพสต์ทูเดย์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B10)
-
ITD chief 'hasn't fled Thailand' (Bangkok Post 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1)
-
ชงเพิ่มโทษล่าสัตว์ป่า 20 ปีคุ้ยบ้านพักเจ้าสัวบนภูเรือ (ไทยโพสต์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
พบที่'เปรมชัย'นับหมื่นไร่ "ศรีวราห์"ปัดหนีซุกทวาย (ผู้จัดการรายวัน 360o 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
สอบคดียิงเสือดำ/จ่อแก้กม.เพิ่มโทษ 20 ปี สนช.จัดหนักพวกล่าสัตว์ป่า  (แนวหน้า 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
แก้ ก.ม.เพิ่มโทษ'ล่าสัตว์ป่า' (กรุงเทพธุรกิจ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 15)
-
สั่งสอบรีสอร์ทรุกป่าชื่อ'เปรมชัย'มีเอี่ยว จ่อลุยคดีติดสินบน (คมชัดลึก 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,6)
-
จับพรานม้งล่าอีเห็นลายเสือ (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ลอบตัดไม้พะยูงดอนเจ้าปู่กลางดึก (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 10)
-
เร่งล่าตัวคนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูง (มติชน 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 3)
-
สลดฆ่าหมา 14 ตัว ตัดพะยูงต้นใหญ่ (ไทยโพสต์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 2)
-
แก๊งมอดไม้อำมหิตฆ่าสุนัข 14 ตัว ก่อนลักตัดไม้พะยูงอายุกว่า 20 ปี (สยามรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561
- บุกยึดทวงคืนผืนป่าต้นน้ำยะลา (ข่าวสด 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
ส่ง ปปป.ตรวจสอบ จนท.ที่ดินเกาะพะงัน (ไทยรัฐ 10 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 10)
-
ร้องตรวจสวนปาล์มรุกป่าสงวน (มติชน 10 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 12)
-
ผู้ว่าฯลำพูนสอบเอกชนรุกที่คลอง (ข่าวสด 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 6)
-
ตร.รุกหนักร่อนหมายเรียก เค้นสอบ'นพดล' ไขปมโทรฯเคลียร์เปิดทาง (เดลินิวส์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,2,8)
-
ตร.สอบ'นพดล'กุนซือ'เปรมชัย' ปทส.เรียกตัวให้ปากคำประสานขอเข้าทุ่งใหญ่  (มติชน 12 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
คิว'กุนซือเจ้าสัว'จ่อสอบ'นพดล' โทรประสานเข้าทุ่งใหญ่เค้นปาก (มติชน 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ทหารอารักขาวิเชียร'เปรมชัย'รอดยากเลขาศาลยุติธรรมชี้เข้าข่าย (ไทยโพสต์ 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,10)
-
ตรวจซากเสือดำถูกยิง 8 นัด - ขึ้นบัญชีจับตาพิเศษ (กรุงเทพธุรกิจ 11 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
- คอลัมน์: SCIENCE: "พิทักษ์ไพร"รุกป่าตรงไหน ก็รู้ข้อมูลส่งตรงจากอวกาศถึงมือถือ  (ผู้จัดการรายวัน 360°    9 ก.พ. 61  หน้า 18)
-
บทนำมติชน: ต้องประเมินใหม่  (มติชนกรอบบ่าย  9 ก.พ. 61  หน้า 2)
-
ข้อสังเกตในเรื่องปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  (ไทยโพสต์  9 ก.พ. 61  หน้า 4)
-
คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: ต้องเข้าสู่กระบวนยุติธรรม  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  9 ก.พ. 61  หน้า 6)
-
คอลัมน์: คนตามข่าว: กาญจนา นิตยะ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  (มติชนกรอบบ่าย  9 ก.พ. 61  หน้า 4)
-
คอลัมน์ในประเทศ: ซูเปอร์ 'พราน' เปรมชัย กรรณสูต เผชิญอาถรรพ์ 'ทุ่งใหญ่นเรศวร'  (มติชนสุดสัปดาห์  9-15 ก.พ. 61  หน้า 12)
-
ผงะปืน43กระบอก คลังไฮโซ ในตู้โชว์'เปรมชัย'  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  9 ก.พ. 61  หน้า 1,16)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 192

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1300
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14303
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1300
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา104204
mod_vvisit_counterเดือนนี้315657
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา377441
mod_vvisit_counterทั้งหมด21752289

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]