English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1873

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1870

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1872

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อประชุมตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1869

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1868

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11" ณ จุดสตาร์ทที่ ก.ม.0 บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1867

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1866

News image

ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1865

News image

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1863

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมือวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2013

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วันป่าไม้โลก ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ เพื่อเรา เพื่อโลก” ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2012

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในท้องจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2011

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1927

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับทางวิชาการภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับรองรับปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้และปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1928

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหา ณ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดพะเยา ที่1/1 (บ่อค้าง) พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันฯ ที่ พย.2 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1926

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1925

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1924

News image

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แก่กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1923

News image

เจ้าหน้าสนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ รีสอร์ท ที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1922

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1921

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับศปป.4กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบไม้ท่อนและไม้แปรรูปในบริเวณพื้นที่ บริษัท อุดมพัฒนาสมุทรสาคร 1991 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1920

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1919

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (GCC Direct  Line)
      และการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบ One Page ผ่านระบบ
      Conference  

ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infogrophic   
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย     
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการักษาประจำรอบ 5 เดือน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว     
การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561  
นายกษม รัตนไชย ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม   
ขอเลื่อนการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการและชี้แจง/รับฟังความคิดเห็น
      ในการปฏิรูประบบบริหารงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-พื้นที่ของ
      กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ขอเชิญรับทุนการศึกษาทุนข้าราชการรุ่นที่ 14
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอใช้สถานที่ตรวจ) 
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และแถลงข่าว
      ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
      ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติฯ  

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุนรัฐบาลไทย จำนวน 2 เรื่อง 
เผยแพร่ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมเบีย
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
     ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
- กรมป่าไม้เร่งสรุปที่ดินเปรมชัย (ข่าวสด 22 ก.พ.61 หน้า 7)
-
ปืน2กระบอกเปรมชัยไม่มีทะเบียน 'ศรีวราห์'แยกคดีเชือด (ไทยรัฐ 22 ก.พ.61 หน้า 1,15)
-
ปืนเปรมชัย เถื่อน2กระบอก ส่อไม่มีเจ้าของอีก8 ฟันเพิ่มทารุณสัตว์ (เดลินิวส์ 22 ก.พ.61 หน้า 1,13)
-
'เปรมชัย'ส่อโดนอีกเด้ง พบปืน2กระบอกผิดกม. จ่อแถลงคดีรุกป่าสิ้นกพ. (มติชน 22 ก.พ.61 หน้า 1,12)
-
ตั้ง17กก.ร่วมสาง'เปรมชัย'รุกภูเรือยันคดีไม่หมดอายุ (มติชน 22 ก.พ.61 หน้า 1,5)
-
ตำรวจเร่งคดีสินบน'เจ้าสัว'ให้จนท.ป่าไม้  (ไทยโพสต์  22 ก.พ.61 หน้า 1,10)
-
มี.ค.นี้จ่อสรุปคดีสินบน-เปรมชัย (ข่าวสด 22 ก.พ. 61 หน้า 11)
-
ออกหมายเรียก'เจ้าสัวเปรมชัย-พวก' (สยามรัฐ  22 ก.พ.61 หน้า 14)
-
เงื้อหมายจับรอ'เปรมชัย'วัดใจรับข้อหาทารุณสัตว์ (แนวหน้า 22 ก.พ.61 หน้า 1,11)
-
'พยัคฆ์ไพร'ชี้เหตุรุกป่าเขาค้อ (มติชน 22 ก.พ.61 หน้า 9)
-
เดลินิวส์วาไรตี้: 'รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า' สร้างพื้นที่สีเขียว (เดลินิวส์ 22 ก.พ.61 หน้า 1,4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
- พบ2กระบอกปืน'เปรมชัย'ไม่มีทะเบียน (ไทยรัฐ 21 ก.พ.61 หน้า 1,15)
-
ฟันอีก'เปรมชัย'สะสมปืนผิดกม. (ข่าวสด 21 ก.พ.61 หน้า 1,11)
-
ฟ้องแพ่งเปรมชัยรุกป่ายึดทรัพย์ ชงปปง.จัดการ ยังไม่สอบเพิ่ม คดีไล่ฆ่าเสือดำ (ไทยรัฐ 21 ก.พ.61 หน้า 1,14)
-
ชี้'อึ'เปรมชัยแค่ประกอบคดีศรีวราห์มั่นใจหลักฐานอื่นปึ้ก (ข่าวสด 21 ก.พ.61 หน้า 1,12)
-
ลุยฟันเปรมชัย ซีพีเคฯรุกป่า ชงยึดทรัพย์ฟ้องแพ่งซ้ำ! (เดลินิวส์ 21 ก.พ.61 หน้า 1,2,13)
-
เปรมชัยโดนอีกพบปืนผิดกม. ผลกระสุนไม่เกี่ยว'ช้างกุยบุรี' สิ้นกพ.ป่าไม้จ่อปิดคดี (มติชน 21 ก.พ.61 หน้า 1,7)
-
ฉก.5ฝ่ายลงพื้นที่ ชี้รุกป่าต้นนำภูเรือ ทั้งรังเย็น-ชาโตเดอเลยยัน'อ่าวปอ'ขออนุญาต (มติชน 21 ก.พ.61 หน้า 1,7)
-
ตำรวจฟันอีกเปรมชัยอ่วมโดน10ข้อหา (เดลินิวส์ 21 ก.พ.61 หน้า 1,8)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ยึดไม้สัก (ไทยรัฐ 21 ก.พ.61 หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ร่วมมือกัน (ไทยรัฐ 21 ก.พ.61 หน้า 23)
-
อัยการไม่ฟ้องรีสอร์ตรุก'เขาค้อ' (มติชน 21 ก.พ. 61 หน้า 8)
-
รายงาน: 'ทส.-สธ.-มท.'จับมือป้องปราม แก้'หมอกควัน-ไฟป่า'ภาคเหนือ (มติชน 21 ก.พ.61 หน้า 20)
-
คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย (ข่าวสด 21 ก.พ. 61 หน้า 6)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
- ชงปปง.ยึดทรัพย์เปรมชัยบุกรุกป่า ยังไม่สอบเพิ่ม คดีไล่ฆ่าเสือดำ หลักฐานแน่น (ไทยรัฐ 20 ก.พ.61 หน้า 1,6)
-
ชงยึดทรัพย์-ฟ้องแพ่ง เชือดเจ้าสัวเปรมชัย คดีรุกภูเรือจ.เลย ป่าต้นน้ำ6พันไร่ (เดลินิวส์ 20 ก.พ.61 หน้า 1,9)
-
แฉเมนู'เปรมชัย' ซดซุปหางเสือดำ เปิบ'ตัวเดียวอันเดียว'ด้วยพญาเสือสรุปผลส่งตำรวจ (มติชน 20 ก.พ.61 หน้า 1,8)
-
กัมปนาทเสียงปืน จาก 'ป่าทุ่งใหญ่ฯ' ซัดใส่'เปรมชัย'ทุกมิติ (มติชน 20 ก.พ.61 หน้า 8)
-
ตร.ชี้'อึ'แค่ส่วนประกอบคดี'เปรมชัย'หลักฐานปึ้ก (ข่าวสด 20 ก.พ. 61 หน้า 1,7)
-
คอส.ลุยยื่นหมื่นชื่อชงกม.คุ้มครองสัตว์ป่า ป่าไม้เล็งเสนอปปง.ยึด (แนวหน้า 20 ก.พ.61 หน้า 1,11)
-
ศรีวราห์เมินสืบจาก'อึ' จ่อเรียกหัวหน้า'วิเชียร'ให้ปากคำเพิ่ม22ก.พ. (ไทยโพสต์ 20 ก.พ.61 หน้า 3)
-
ชงยึดทรัพย์บ.เปรมชัย รุกป่าภูเรือ (ผู้จัดการรายวัน 360° 20 ก.พ. 61 หน้า 1,11)
-
สังคมแจ้งเบาะแสสอบที่ดินเปรมชัย (โพสต์ทูเดย์ 20 ก.พ. 61 หน้า B10)
-
ชี้3รีสอร์ตดังรุกป่าต้นน้ำ เปรมชัยไม่รอด 'บิ๊กเต่า'โต้โพล-อุบไม้เด็ด (มติชน 20 ก.พ. 61 หน้า 1,12)
-
คอลัมน์: สน.สยามรัฐ (สยามรัฐ 20 ก.พ. 61 หน้า 14)
-
ขยายปมร้อน: ไม่มีที่ยืน เปรมชัย กรรณสูต (คม ชัด ลึก 20 ก.พ. 61 หน้า 2)
-
ข่าวรอบอาณาจักร: ตรวจยึดไม้หวงห้ามซ่อนกลางหมู่บ้าน (ไทยรัฐ 20 ก.พ.61 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561
- 'สุทธิลักษณ์'รักษาการอธิบดีป่าไม้  (มติชน 17 ก.พ.61 หน้า 8)
-
'สุทธิลักษณ์'รักษาการอธิบดีป่าไม้ (มติชน 18 ก.พ.61 หน้า 9)
-
ตั้งรรก.อธิบดีป่าไม้-โยกขรก.ทสจ (ข่าวสด 17 ก.พ. 61 หน้า 10)
-
ปปป.ฟันเปรมชัย คดีติดสินบน (ไทยรัฐ 17 ก.พ.61 หน้า 1,11)
-
เจอกองอุจจาระ มัด'เปรมชัย' ชัยวัฒน์ยันมั่นใจใกล้จุดแล่เสือดำ (ไทยรัฐ 18 ก.พ.61 หน้า 1,2)
-
หลักฐานเด็ดกองอุจจาระ มัดเจ้าสัวเปรมชัย 'ชัยวัฒน์'ระบุพบในวันจับกุม (ไทยรัฐ 19 ก.พ.61 หน้า 1,13)
-
ฮ.บินสำรวจพิสูจน์ เอกสารสิทธิสนามบิน'เปรมชัย' ก.ล.ต.รุกหนักจี้ปลด (เดลินิวส์ 17 ก.พ.61 หน้า 1,2)
-
เก็บอึ'เปรมชัย' ตรวจยิบ มัดคดีฆ่าเสือดำ พญาเสือยันใช่แน่ 19ก.พ.ชี้เขตภูเรือ (เดลินิวส์ 18 ก.พ. 61 หน้า 1,8)
-
เก็บอุจจาระ'เปรมชัย' หลักฐานมัด ล่า'เสือดำ'ป่าทุ่งใหญ่ ถ่ายหนักหน้ารถ (เดลินิวส์ 19 ก.พ. 61 หน้า 1,9)
-
ตรวจดีเอ็นเองาช้าง-ฟันเพิ่ม'เปรมชัย' 'ศรีวราห์'ฮึ่มหมายจับถ้าเบี้ยวนัดไม่มาศาล (ข่าวสด 17 ก.พ. 61 หน้า 1,12)
-
สืบจากกองอึ-มัดเจ้าสัวชำแหละเสือดำส่งฮ.บินตรวจรุกป่าภูเรือ (ข่าวสด 18 ก.พ. 61 หน้า 1,6)
-
สืบจากกองอึมัด'เปรมชัย'ส่งฮ.บินสำรวจคดีรุกป่าภูเรือ (ข่าวสด 19 ก.พ. 61 หน้า 1,12)
-
สลดเหยื่อปืนคณะเจ้าสัว 'เสือดำ'เชื่อง คุ้นกับคน-โดนรุมยิงตายพบกระดูกขาหลังในน้ำ (มติชน 17 ก.พ. 61 หน้า 1,9)
-
มัดทีมเจ้าสัว-ปลดทุกข์ที่จุดแล่เสือดำ แฉ'อึ'หลักฐานเด็ด ส่งกองพิสูจน์ชี้ของ (มติชน 18 ก.พ.61 หน้า 1,12)
-
แฉหลักฐาน'อึ'คน จุดชำแหละเสือดำ พยัคฆ์ไพรชี้มัดทีมเจ้าสัวกรมที่ดินแจงโฉนด (มติชน 19 ก.พ. 61 หน้า 1,5)
-
กัมปนาทเสียงปืน จาก 'ป่าทุ่งใหญ่ฯ' ซัดใส่'เปรมชัย'ทุกมิติ (มติชน 19 ก.พ.61 หน้า 8)
-
แฉกินซุปหางเสือดำ-ตัวเดียวอันเดียวเมนูป่า'เปรมชัย' 'หน.พญาเสือ'ร่ายยาว (มติชน 19 ก.พ.61 หน้า 1,8)
-
อาถรรพ์แห่งพงไพร ถึงคราว"พรานใหญ่ ITD"ถูกไล่ล่า (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360° 17-23 ก.พ.61 หน้า 10,11)
-
หลักฐานมัด'เปรมชัย'ยิงเสือดำป่าทุ่งใหญ่ฯ (กรุงเทพธุรกิจ 19 ก.พ.61 หน้า 1,16,13)
-
คอลัมน์: ประเด็นร้อน (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.พ.61 หน้า A2)
-
หลักฐานเด็ดสืบจาก'อึ''เปรมชัย'มือฆ่าเสือดำ (ไทยโพสต์ 18 ก.พ.61 หน้า 1,11)
-
26มีค.ต้องรายงานตัว'เปรมชัย'พร้อมพวกจ่อยกเลิกโฉนด'ภูเรือ'ภาคประชาชนลงพื้นที่ (แนวหน้า 18 ก.พ. 61 หน้า 1,9)
-
ลุยสอบท่าเรือยอชท์'เปรมชัย'ส่ออ่วมอีก 19ก.พ.นี้รู้ผล รุกป่าชายเลน (เดลินิวส์ 18 ก.พ. 61 หน้า 1,9)
-
พิสูจน์ไรเฟิลเปรมชัยยิงช้างกุยบุรี-หรือไม่  (ข่าวสด 17 ก.พ. 61 หน้า 1,12)
-
พิสูจน์ไรเฟิลเปรมชัย-ยิงช้างกุยบุรี พฐ.เร่งขอหัวกระสุนตรวจสอบ (ข่าวสด 18 ก.พ.61 หน้า 1,7)
-
บี้ท่าเรือยอชต์เจ้าสัว บ.อ่าวปอ-เปรมชัยถือหุ้นทช.สอบรุกชายเลนภูเก็ต (มติชน 17 ก.พ.61 หน้า 1,3,7)
-
ทช.ลุยท่าเรือยอชต์หรูอ่าวปอภูเก็ต เปรมชัยถือหุ้นด้วยปมรุก'ป่าชายเลน'เช็กยิงช้าง (มติชน 18 ก.พ. 61 หน้า 1,12)
-
ตรวจไรเฟิลเปรมชัยสงสัยยิงช้างกุยบุรี (คม ชัด ลึก 17 ก.พ.61 หน้า 1,16)
-
พบท่าเรือยอชต์ 'เปรมชัย' หรูหราในอ่าวปอสั่งดูเอกสารสิทธิ'ศรีวราห์'ย้ำข้อหา (ไทยรัฐ 17 ก.พ.61 หน้า 1,13,15)
-
เปรมชัยหายเข้ากลีบเมฆพฐ.ตรวจปืนเอี่ยวยิงช้าง (ไทยโพสต์ 17 ก.พ.61 หน้า 1,10)
-
ผบ.ม.พัน28สั่งเบรกนายทุนผุดตึกบนที่ดิน'รอส.เขาค้อ' (มติชน 17 ก.พ. 61 หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ระงับสร้าง (มติชน 18 ก.พ. 61 หน้า 1)
-
จี้สอบอัยการไม่ฟ้องรุกป่าเขาค้อ  (มติชน 18 ก.พ. 61 หน้า 9)
-
จี้สอบอัยการไม่ฟ้องรุกป่าเขาค้อ  (มติชน 19 ก.พ. 61 หน้า 9)
-
ผบ.ม.พัน28สั่งเบรกนายทุน ผุดตึกบนที่ดิน'รอส.เขาค้อ' (มติชน 18 ก.พ.61 หน้า 8)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
- พลิกฟื้นผืนป่าจาก 'แม่แจ่มโมเดล'เป็น'แม่แจ่มโมเดลพลัส' (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 7)
-
ฟัน'เปรมชัย' ติดสินบน 'หน.วิเชียร'หลังถูกจับได้ (ไทยรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,16)
- กลต.จี้ปลดเจ้าสัวเปรมชัย พ้นเก้าอี้ซีอีโอ อิตาเลียนไทย ขู่เบี้ยวไปศาลออกหมายจับ (เดลินิวส์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,8)
-
ผงะเปรมชัยรุกป่าอีก เขาสอยดาว ยืดเยื้อ15ปีคดีไม่จบ ครอบครัวทำสนามกอล์ฟ (เดลินิวส์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
แฉที่ดินรุกป่าจ.เลย มีสนามบิน1กม. เป็นของ'เจ้าสัว' ป่าไม้แจ้งเอาผิดบริษัทเครือญาติ (ไทยรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,15,19)
-
ผู้ว่าฯสั่ง"ที่ดินเลย"เร่งสอบ 6พันไร่"เปรมชัย" ส่อออกโฉนดมิชอบเผยเสือดำหาย 1 ขา (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,9)
-
สั่งยึดคืน6พันไร่-ป่ารีสอร์ตเปรมชัยแจ้งความเอาผิดแล้วโผล่อีกที่เขาสอยดาว (ข่าวสด 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,7)
-
ปทส.เก็บดีเอ็นเองาช้างจ่อฟันเพิ่มเสี่ยเปรมชัย (ข่าวสด 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,2)
-
เผยเสือดำเชื่องทีมเจ้าสัวรุมยิง คุ้นคน-ตัวที่กล้องจับได้ (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
ลุยสอบ'เปรมชัย'ติดสินบนพิสูจน์หลักฐานลอบล่าสัตว์ป่าเสร็จไม่เกิน 30 วัน (คมชัดลึก 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 4,6)
-
จ่อเรียกเปรมชัยติดสินบน'จนท.' 7 วัน สรุปรุกภูเรือ (ไทยโพสต์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12)
-
'ศรีวราห์'อ้างข้อมูลอ่อนเอาผิด'เปรมชัย'รุกที่ป่า (กรุงเทพธุรกิจ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,16,13)
-
"แก๊งพราน"สุดอำมหิต รุมยิง-ควักไส้-แล่เนื้อกิน จี้ ITD ปลด “เปรมชัย” (ผู้จัดการรายวัน 360o 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,11)
-
'ศรีวราห์'สั่งปิดป้ายยึด6พันไร่เมืองเลย ปปป.ขู่เจ้าสัวเบี้ยว (สยามรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1,12,14)
-
ลุ้น'เปรมชัย'มาศาล รายงานตัววันนี้'ศรีวราห์'สั่งกำชับ ตม. หวั่นหนี (โพสต์ทูเดย์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า B9)
-
คอลัมน์ อาชญากรรม: จากซากเสือดำทุ่งใหญ่ลามรีสอร์ตรุกป่าภูเรือ (มติชนสุดสัปดาห์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 105,106)
-
ทีมบิ๊กตู่ลุยโปรโมทโครงการไทยนิยม ยันไม่ผลาญงบฯ และไม่ใช่ประชานิยม  (บางกอกทูเดย์ กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 6,7)
-
รายงานพิเศษ: 'ชาวบ้านปางมะโอ' หมดหวัง ปลูกสวนป่าไม้สัก 24 ปี (สยามรัฐ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 7)
-
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า (มติชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 15)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 192

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1341
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14303
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1341
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา104204
mod_vvisit_counterเดือนนี้315698
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา377441
mod_vvisit_counterทั้งหมด21752330

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]