English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1873

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านเพิ่มเติม...

gen1870

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1872

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อประชุมตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1869

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1868

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน "ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11" ณ จุดสตาร์ทที่ ก.ม.0 บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1867

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1866

News image

ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1865

News image

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

gen1863

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมือวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2013

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วันป่าไม้โลก ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ เพื่อเรา เพื่อโลก” ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2012

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในท้องจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 2 กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

news2011

News image

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1927

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับทางวิชาการภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรับรองรับปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้และปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1928

News image

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหา ณ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดพะเยา ที่1/1 (บ่อค้าง) พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันฯ ที่ พย.2 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1926

News image

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1925

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนางานรุกขกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1924

News image

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แก่กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1923

News image

เจ้าหน้าสนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ รีสอร์ท ที่เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จังหวัดเลย เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1922

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75ปี ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1921

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับศปป.4กอ.รมน. ร่วมกันตรวจสอบไม้ท่อนและไม้แปรรูปในบริเวณพื้นที่ บริษัท อุดมพัฒนาสมุทรสาคร 1991 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1920

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

1919

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (GCC Direct  Line)
      และการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบ One Page ผ่านระบบ
      Conference  

ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infogrophic   
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล 
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย     
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการักษาประจำรอบ 5 เดือน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว     
การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2561  
นายกษม รัตนไชย ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม   
ขอเลื่อนการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการและชี้แจง/รับฟังความคิดเห็น
      ในการปฏิรูประบบบริหารงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-พื้นที่ของ
      กรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ขอเชิญรับทุนการศึกษาทุนข้าราชการรุ่นที่ 14
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองสุขภาพ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมขอใช้สถานที่ตรวจ) 
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และแถลงข่าว
      ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
      ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติฯ  

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุนรัฐบาลไทย จำนวน 2 เรื่อง 
เผยแพร่ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมเบีย
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
     ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 01-02 มีนาคม 2561
- ทส. เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ 9 จังหวัด  (ข่าวสดกรอบบ่าย  2 มี.ค. 61  หน้า 10)
-
จับมือ'จิสด้า'-เข้ม'ฮอตสปอต' ตั้งธนาคารกิ่งไม้ รับมือไฟป่า-หมอกควัน  (มติชน  2 มี.ค. 61  หน้า 1,9)
-
จัดงานปลอดควันพิษไฟป่า  (เดลินิวส์  1 มี.ค. 61  หน้า 22)
-
รายงานพิเศษ: ซีพีเอฟ-กรมป่าไม้เดินหน้าฟื้นฟูฝืนป่า'เขาพระยาเดินธง'  (ไทยโพสต์  2 มี.ค. 61  หน้า 5)
-
คอลัมน์: โลกสองวัย: มวยเพื่อป่าไม้ไทย  (มติชนกรอบบ่าย  1 มี.ค. 61  หน้า 14)
-
ขู่ถอนประกัน'เปรมชัย' ชี้เบี้ยวพบตร.อีกโดนแน่ มั่นใจหลักฐานฆ่าเสือดำ  (มติชน  1 มี.ค. 61  หน้า 1,11)
-
งาบ้าน'เปรมชัย' ช้างแอฟริกา ผลดีเอ็นเอชี้ชัดแจ้งเอาผิดเพิ่ม  (เดลินิวส์  1 มี.ค. 61  หน้า 1,8)
-
ร้องซื้อบ้านจัดสรรโอนไม่ได้ พบออกโฉนดทับป่าสงวนฯ  (มติชนกรอบบ่าย  1 มี.ค. 61  หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ภาพข่าว: สกัดไฟป่า  (มติชนกรอบบ่าย  28 ก.พ. 61  หน้า 11)
-
ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สมทบทุน  (สยามรัฐ  28 ก.พ. 61  หน้า 4)
-
ไฟป่า"รุกคืบเฝ้าระวัง3จ.เหนือ  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  28 ก.พ. 61  หน้า 12)
-
ทส.รณรงค์แก้หมอกควัน9จว.เหนือ  (มติชนกรอบบ่าย  28 ก.พ. 61  หน้า 9)
-
ภาพข่าว: ป้องกันไฟป่า  (สยามรัฐ  28 ก.พ. 61  หน้า 6)
-
ข่าวภูมิภาค: แม่ฮ่องสอนรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า  (แนวหน้า  28 ก.พ. 61  หน้า 9)
-
ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: รักษาทรัพยากรป่าไม้  (แนวหน้า  28 ก.พ. 61  หน้า 4)
-
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ทวงผืนป่ายึดสวนยาง 100ไร่  (เดลินิวส์  28 ก.พ. 61  หน้า 13)
-
ผู้ว่าฯเลยแจง'เปรมชัย'รุกภูเรือ นิสิตม.เกษตรฯยื่นจี้'บิ๊กตู่'เอาผิด  (มติชนกรอบบ่าย  28 ก.พ. 61  หน้า 9)
-
'เปรมชัย'หลุดติดสินบน!'ศรีวราห์'ปัดทำคดีล่าช้า  (ไทยโพสต์  28 ก.พ. 61  หน้า 1,10)
-
นิสิตวนศาสตร์ จี้เร่งคดีเสือดำ ส่อแววไม่โปร่งใส ทส.ปัดไม่บิดเบน  (ไทยรัฐกรอบบ่าย  28 ก.พ. 61 หน้า  1,6,15)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- ทส.รณรงค์แก้หมอกควัน9จว.เหนือ (มติชน  27 ก.พ. 61  หน้า 9)
-
ภาพข่าว: สกัดไฟป่า (มติชน  27 ก.พ. 61  หน้า 11)
-
หวั่นมวยล้ม จี้'คดีเปรมชัย'นิสิตฯออกโรงยื่นถึงประยุทธ์ (เดลินิวส์ 27 ก.พ. 61  หน้า 1,9,16)
-
บิ๊กเต่านัดถกคดีเปรมชัย28กพ. นิสิตม.เกษตรยื่น'บิ๊กตู่'เอาผิด (มติชน  27 ก.พ. 61  หน้า 1,5)
-
นิสิตเข้ายื่นบิ๊กตู่เร่งรัดคดีเสือดำงงไม่สอบเจ้าสัว (ไทยรัฐ 27 ก.พ. 61 หน้า 1,13)
-
นิสิตมก.จี้บิ๊กตู่เร่งคดีเปรมชัย (ไทยโพสต์  27 ก.พ. 61 หน้า 1,10)
-
รมว.ยันคดีเปรมชัยไม่พลิก เรียกประชุมด่วน28ก.พ.นี้ นิสิตวนศาสตร์ร้องนายกฯ  (โพสต์ทูเดย์  27 ก.พ. 61  หน้า B10)
-
ดีเอสไอลงพท.ปัญหาชาวนา-สวนส้ม ต่อท่อดูดน้ำก่อนถึงนาข้าว (ข่าวสด 27 ก.พ. 61  หน้า 6)
-
มอดไม้เหิมตัดพะยูงร้อยปีในโรงเรียน (สยามรัฐ 27 ก.พ. 61  หน้า 14)
-
ภาพข่าว: ไฟป่ามาแล้ว (มติชน 27 ก.พ. 61 หน้า 5)
-
ข่าวรอบอาณาจักร: บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันไฟป่า (ไทยรัฐ 27 ก.พ. 61  หน้า 10)
-
วิว"เขาค้อ"ยังขายได้ ทั้งตึกยักษ์ รีสอร์ต-บ้านหรูผุดเพียบ (ผู้จัดการรายวัน360°27ก.พ. 61 หน้า15)  
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561
- ไล่บี้ฟันเปรมชัย เจออีกรุกที่ป่าภูเรือ พบรอยนิ้วมือเจ้าสัว ในโกร่งไก'ปืนยิงเสือ' (เดลินิวส์ 25 ก.พ. 61  หน้า 1,2)
-
เปรมชัยอ่วมแน่ ไกปืนมี'ลายมือ'รุกป่าอีก3แปลง (เดลินิวส์ 24 ก.พ. 61  หน้า 1,9)
-
เรียกแจ้งข้อหาเปรมชัยครอง6ปืนเถือนพบดีเอ็นเอกระบอกยิงเสือดำ (ไทยรัฐ 24 ก.พ. 61 หน้า 1,12)
-
แจ้ง'เปรมชัย' มี6ปืนเถื่อน พบดีเอ็นเอเจ้าสัวที่โกร่งไก 1ใน2กระบอกใช้ยิง'เสือดำ' (ไทยรัฐ  25 ก.พ. 61  หน้า 1,8)
-
ปืนยิงเสือมีดีเอ็นเอเจ้าสัวฟันรุก'ป่าภูเรือ'อีก264ไร่ (มติชน  24 ก.พ. 61  หน้า 1,9)
-
ปืนมีดีเอ็นเอเปรมชัย กระบอกที่ลั่นไกยิงเสือดำเจออีก264ไร่รุก'ป่าภูเรือ' (มติชน 25 ก.พ.61 หน้า 1,9)
-
เปรมชัยรุกป่าอีก264ไร่ กรมป่าไม้ตรวจเจอที่ภูเรือส่งตร.ดำเนินคดี (โพสต์ทูเดย์  24 ก.พ. 61  หน้า B6)
-
เปรมชัยหลุดทารุณสัตว์ตร.ชี้ปืน6กระบอกเถื่อน (ไทยโพสต์  24 ก.พ. 61 หน้า 1,10)
-
Trespassing charge hangs over Premchai (Bangkok Post  24 ก.พ. 61  หน้า 2)
-
คอลัมน์: มุมข้าราชการ (ไทยรัฐ 24 ก.พ. 61  หน้า 12)
-
ทหารแจ้งจว.เอาผิดตึกยักษ์อีกรอบ (มติชน  25 ก.พ. 61  หน้า 8)
-
รณรงค์งดเผาป่า พบจับดำเนินคดี (ไทยรัฐ 24 ก.พ. 61  หน้า 10)
-
อธิบดีกรมทะเลตรวจร.ร.รุกชายเลน (มติชน  24 ก.พ. 61  หน้า 8)
-
ฆ่าเปิบเนื้อลิงสยองเมนูโหดปืนแก๊ปสอย!สับหัวชำแหละกินแกล้มเหล้า (ไทยรัฐ 24 ก.พ. 61 หน้า 1,15)
-
ฆ่าสยอง! เปิบเมนูลิง แกล้มสุรา หนุ่มล่าจากป่า สับหัวชำแหละ เป็นที่'สลดใจ' (ไทยรัฐ  25 ก.พ. 61  หน้า 1,11)
-
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: จับพรานป่าฆ่าลิงแสม (เดลินิวส์ 25 ก.พ. 61  หน้า 9)  
-
จับหนุ่มเดนคุกฆ่าชำแหละลิง (ข่าวสด  25 ก.พ. 61  หน้า 11)
-
รวบพรานป่าของกลางซากลิงแสม (แนวหน้า 24 ก.พ. 61  หน้า 9)
-
จับสาวพม่าค้าสัตว์ป่าด่านสิงขร (ข่าวสด  26 ก.พ. 61  หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
- ตั้ง17กก.ร่วมลุยรุกภูเรือ ยันคดีไม่ขาดอายุความ! (มติชน 23 ก.พ.61 หน้า 1,3)
-
มี.ค.นี้จ่อสรุปคดีสินบน-เปรมชัย (ข่าวสด 23 ก.พ.61 หน้า 11)
-
ศรีวราห์คาดรู้ผลปืน'เปรมชัย'ต้นมี.ค. 'พญาเสือ'นำตร.ตรวจจุดยิงอีกครั้ง (มติชน 23 ก.พ. 61 หน้า 11)
-
สรุปข่าวในประเทศ: "เปรมชัย" ไม่โผล่รับข้อหาเพิ่มคดีล่าเสือดำ ตำรวจเตรียมแจ้ง (มติชนสุดสัปดาห์ 23 ก.พ.-1 มี.ค. 61 หน้า 7)
-
เปรมชัยขอเลื่อนรับข้อหา'ชัยวัฒน์'หยุดจ้อ! (ไทยรัฐ 23 ก.พ.61 หน้า 1,19)
-
ภาพข่าว: เสวนา (เดลินิวส์ 23 ก.พ.61 หน้า 22)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 192

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1331
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14303
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1331
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา104204
mod_vvisit_counterเดือนนี้315688
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา377441
mod_vvisit_counterทั้งหมด21752320

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]