English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1702

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

gen1701

News image

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุมบูรณาการหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการสนับสนุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 บก.ทภ.1/บก.กกล.รส.ทภ.1/บก.รมน.ภาค1 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 อ่านเพิ่มเติม...

gen1670

News image

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลเอก  เอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมามอบนโยบายแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1699

News image

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส. ประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

gen1698

News image

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ "รักษ์โลก รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1697

News image

การประชุมระดับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1696

News image

นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการเปิดงานการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อการจัดการ “ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด” โดยกรมป่าไม้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 อ่านเพิ่มเติม...

gen1694

News image

กรมป่าไม้ จัดการประชุมผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

gen1695

News image

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านเพิ่มเติม...

gen1693

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1760

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ณ ห้องประชุม 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

news1758

News image

ดร.ธีรภัทร ประยรูสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบเมล็ดพันธุ์ไม้ ให้กับกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1759

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมป่าไม้ ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1757

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1756

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ทางออกประเทศไทยในสถานการณ์บุกรุกป่า ถึงคราวเช็คบิลสวนยางพารา” โดย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม...

news1754

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมปาไม้ ประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1755

News image

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมติดตามตรวจสอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม...

news1753

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรับข้อมูลในขนสินค้าจากระบบ National Single Window (NSW) เพื่อการตรวจร่วมสินค้าประเภทไม้และของทำด้วยไม้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

news1751

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปลูกเพื่อให้... We Grow Together” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อ่านเพิ่มเติม...

news1752

News image

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการประชุมผู้อำนวยการศูนย์การจัดการ กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ และหัวหน้าศูนย์การจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) "ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1697

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี วันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1693

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นผู้แทน อปม.ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ตามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ลว.26  มีค.58 ที่กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1694

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานประสานงานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศอ.บต. จังหวัดยะลา อ่านเพิ่มเติม...

1695

News image

นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าภาครัฐและป่าภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1696

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.๕(รามัน) จ.ยะลา เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1692

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดยุทธการคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยางพาราให้แผ่นดิน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1690

News image

นายประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จากประเทศภูฏาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1691

News image

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1689

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท เทคโนเซล (เฟร์ย) จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่า “โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า 8 : ติดฟิล์มให้โลก” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม...

1688

News image

นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินจากผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น General Management for Regional Development and Planning ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2558
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
ทุนวิจัย UNESCO/People,s Requblic of China-the Grest Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
เลื่อนกำหนดการจัดพิธีวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน   
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการ
ขอให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
แต่งตั้งคณะกรรมอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
     พ.ศ.2558
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 4 /2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้ได้เปิดใช้งานระบบ NSW เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ NSW กรมศุลกากร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 1
file1   file2   file3   file4   file5   file6
ขอยกเลิกการใช้ดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "60 เมนูสูตรเด็ดเพื่อสุขภาพจากป่าชุมชน" จำนวน 1,500 เล่ม
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การรับสมัครประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า
     
ป่ารักชุมชน  ประจำปี  พ.ศ. 2558 

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


 
forest1
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
-  คอลัมน์ ทั่วทิศเมืองไทย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ร่วมปลูกป่า
  (บ้านเมือง 29 พ.ค. 58  หน้า 14 )

-  เดินหน้าฟื้นฟูผืนป่า ภูพาน (มติชน  29 พ.ค. 58  หน้า 28 )
-  อุตรดิตถ์วิกฤต-ลอบตัดชิงชัน (มติชน 29 พ.ค. 58  หน้า 27 )
-  อธิการบดี มพ. แจงกรมป่าไม้อนุญาตใช้ พท.-เน้นอนุรักษ์ (มติชน 29 พ.ค. 58 หน้า 7)
-  คอลัมน์ ทั่วไทยข่าวสด เชียงใหม่-ทวงคืนผืนป่า (ข่าวสด 29 พ.ค. 58  หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
-  สัมภาษณ์พิเศษ เกษมสันต์ จิณณวาโส ว่าที่ปลัด ทส. งานทุกเรื่องสำคัญเท่ากันหมด
  (มติชน 28 พ.ค. 58 หน้า 10)

-  เกษมสันต์ พร้อมลุยงาน (เดลินิวส์ 28 พ.ค. 58 หน้า 1)
-  กรมป่าไม้เจ๋งพัฒนาระบบตรวจไม้นำเข้า-ของป่าเคลื่อนที่สำเร็จเริ่มแล้ว 1 พ.ค.
  (สยามรัฐ 28 พ.ค. 58 หน้า 10)

-   มพ.สร้างศูนย์พักพิง 60พรรษาพระเทพฯแจงที่ดินทับป่าชุมชน
  (สยามรัฐ 28 พ.ค. 58 หน้า 13)

-  ตะลึง แปรรูปไม้สักกลางป่า (เดลินิวส์ 28 พ.ค. 58 หน้า 13)
-  ขอขนผ่านไทยศพโรฮีนจาคุมสอบป่าไม้มาเลย์มีเอี่ยวแก๊งค้ามนุษย์
  (ไทยรัฐ 28 พ.ค. 58 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
-  กรมป่าไม้ลุยทวงคืนผืนป่าจากสวนยาง (ไทยโพสต์ 27 พ.ค. 58 หน้า 21 )
-  กรมป่าไม้จับมือเครือข่ายอนุรักษ์ป่า (ไทยรัฐ 27 พ.ค. 58 หน้า 12 )
-  ป่าไม้เมืองสองแควลุยตัดต้นยางพันไร่ (โพสต์ทูเดย์ 27 พ.ค. 58 หน้า A7 )
-  แสดงความยินดี นสพ.บ้านเมือง ก้าวสู่ปีที่ 44 (บ้านเมือง 27 พ.ค. 58 หน้า 4)
-  คอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ เกษมสันต์ จิณณวาโส ว่าที่ปลัด ทส. (มติชน 27 พ.ค. 58 หน้า 10)
-  ขู่ฟัน ขรก. ใส่เกียร์ว่าง บิ๊กตู่ฮึ่ม! โยกย้าย (เดลินิวส์ 27 พ.ค. 57 หน้า 1)
-  ตั้ง เกษมสันต์ปลัด ทส. (มติชน 27 พ.ค. 58 หน้า 13)
-  คอลัมน์ การบ้านการเมือง ตั้งเกษมสันต์นั่งปลัด ทส. (โพสต์ทูเดย์ 27 พ.ค. 58 หน้า A5)
-  บิ๊กตู่ขู่ฟัน ขรก.เกียร์ว่าง ตั้ง เกษมสันต์ ปลัด ทส.
  (
ASTVผู้จัดการรายวัน 27 พ.ค. 58 หน้า 7)
-  รื้อใหญ่ รธน.  ครม.ชงแก้ 100 ข้อ (ข่าวสด 27 พ.ค. 58 หน้า 1)
-  ครม.เล่นบทโหดสั่งกำราบ ขรก.เช้าชามเย็นชาม (ไทยโพสต์ 27 พ.ค. 58 หน้า 1)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ มอบนโยบาย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส.
  (สยามรัฐ 26 พ.ค. 58 หน้า 4)

-  ภาพข่าว สังคมสยามรัฐ มอบนโยบาย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทส.
  (บ้านเมือง 26 พ.ค. 58 หน้า 12)

-  อธิบดีลั่น ไมมีซื้อขายเก้าอี้ ดันหลาน พระสุเทพ คุมด่านป่าไม้ทั่วไทยทส.ป่วน
  (เดลินิวส์ 26 พ.ค. 58 หน้า 1)

-  ป่าไม้ย้ายด่วน 3 ขรก. ระดับผอ. (ไทยรัฐ 26 พ.ค. 58 หน้า 14)
-  เฉลิมเกียรติพ้นผอ.ด่านป่าไม้ ดัน อลงกต ญาติพระสุเทพแทน (มติชน 26 พ.ค. 58 หน้า 11)
-  โยกหลานสุเทพคุมด่านป่าไม้ (ข่าวสด 26 พ.ค. 58 หน้า 14)
-  ดาว์พงษ์งัดบิ๊กป้อมปมตั้งปลัดทส.แย้มปฏิรูปตร.หลังมีรบ.ใหม่
  (พิมพ์ไทย 26 พ.ค. 58 หน้า1)

-  คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม (ข่าวสด 26 พ.ค. 58 หน้า 4)
-  กรมป่าไม้เร่งแก้รุกป่าประเมินผลทุกสิ้นเดือน (ไทยโพสต์ 26 พ.ค. 58 หน้า 7)
-  คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เช็คบิลสวนยางพารา (ไทยรัฐ 26 พ.ค. 58 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
-  ภาพข่าว..ปลูกป่ารักษ์โลก  ประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
  การเปิดงานกิจกรรมปลูกป่า
(บ้านเมือง 22 พ.ค. 58 หน้า 12)

-  พยัคฆ์ไพรเชื่อยึดยางรุกป่าเกินเป้า (มติชน 22 พ.ค. 58 หน้า 14)
-  เปิดพื้นที่ทวงคืนป่าล้านไร่ (กรุงเทพธุรกิจ 22 พ.ค. 58 หน้า 16)
-  คอลัมน์ข่าวสั้น..ลุยโค่นยางรุกป่าสงวนฯ (สยามรัฐ 22 พ.ค. 58 หน้า 10)
-  ดาว์พงษ์สั่งดีเดย์ 1 มิ.ย. ยึดคืนป่า (ข่าวสดกรอบบ่าย 22 พ.ค. 58 หน้า 11)
-  ดาว์พงษ์สั่งดีเดย์วันทางคืนผืนป่า (ข่าวสดกรอบบ่าย 22 พ.ค. 58 หน้า 6)
-  บุกค้นฟาร์มหมู อ.กดรัง จ.สารคามหลังถูกร้องลอลใช้แรงงานต่างด้าว
  (พิมพ์ไทย 22-25 พ.ค. 58 หน้า 11)

-  ห้องร้องทุกข์..พลเมืองดีร้องมา! (ไทยรัฐ 22 พ.ค. 58 หน้า 12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 50

สืบค้นข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

VDO Streaming

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2405
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้5461
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48248
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา50982
mod_vvisit_counterเดือนนี้205632
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา160278
mod_vvisit_counterทั้งหมด11096498

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 Thailand Web Stat