แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามประเภท ก.ในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือที่ดินของรัฐ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุจำเป็น