ร่วมเก็บและรวบรวมข้อมูลการอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องที่ภาคเหนือ 5จังหวัด


ชุดประสานงานภาคเหนือรอบที่ 3 วันที่ 24-28 เม.ย. 60 5 จังหวัดพิจิตร จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์