การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่าไม้


%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%81

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐๗/ว๒๐๔๙๙  ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมป่าไม้ ส่วนอนุญาตไม้และของป่าได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ