แผนผังและขั้นตอนดำเนินการ การขออนุญาตทำไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ.๒๕๒๕